Dodaj do ulubionych


Wycena nieruchomości wykonywana jest dla celów:

- ustalenie ceny sprzedaży,

- zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy,

- podział majątku,

- ustalenie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

- ustalenie wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu, a także ich aktualizacji,

- ustalenie wysokości opłat adiacenckich,

- ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,

- określanie wzrostu lub spadku wartości nieruchomości na skutek zmian wywołanych ustaleniami planu miejscowego,

- ubezpieczenie nieruchomości,

- oraz dla innych celów przewidzianych przepisami.Wycena Nieruchomości:

mgr inż. Łukasz Wędzicha

e-mail: biuro@wycenanieruchomosci.krakow.pl

Tel. kom.: +48 504 140 272


Wycena Nieruchomości Kraków i okolice


Podstawową działalność naszego biura stanowi wycena nieruchomości wykonywana w formie operatu szacunkowego. Usługi wykonuje są przez licencjonowany rzeczoznawca majątkowy

Operat szacunkowy może być wykonany na zlecenie Urzędu Gminy, Urzędu Miasta, Starostw Powiatowych, firm, przedsiębiorstw, banków i osób prywatnych.
Firma świadczy usługi wyceny nieruchomości w Krakowie oraz w gminach ościennych leżących w powiatach krakowskim i wielickim.
Naszym Klientom i Partnerom gwarantujemy kompleksową i profesjonalną obsługę oraz satysfakcję ze współpracy.
Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z przepisami prawa i Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Pojęcia i definicje dla wyceny nieruchomości


Wycena Nieruchomości:

Postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Postępowanie to jest rozumiane jako proces wyczerpujący obligatoryjne czynności szacowania nieruchomości i procedury konieczne w celu prawidłowego określenia wartości. Wyceny nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, dokonują rzeczoznawcy majątkowi.

Operat Szacunkowy:

Jest to opinia autorska rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej. W razie istotnych rozbieżności w opiniach o wartości tej samej nieruchomości, sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych, oceny prawidłowości tych wycen dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych. Operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń, wyniku końcowego.

Rzeczoznawca Majątkowy:

Osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa albo Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w trybie ustawy z dnia 17.maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z późn. zmianami) do dnia 31 grudnia 1997 r., oraz nadane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543).
Wycena Nieruchomości Kraków i Okolice

Copyright © 2012 wycenanieruchomosci.krakow.pl
All Rights Reserved.